Smlouva, kterou v roce 2011 městská část Praha 13 uzavřela s Key Investments, sice neobsahuje formální chyby, ale z hlediska věcného již tak dobře neobstojí. Riziko investice je ze smlouvy patrné na první pohled.

Jde o typovou smlouvu v oblasti investičních služeb, upravenou v § 37 tehdy platného zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech. Z věcného hlediska smlouva obsahuje tyto nedostatky: 1. Podle tohoto typu smlouvy obchodník s cennými papíry obchoduje se svěřenými prostředky podle své vlastní úvahy. V této volnosti smlouva KI nijak neomezuje a ponechává KI zcela volnou ruku při výběru investičních nástrojů. Smlouva sice uvádí „investiční strategii“ podle přílohy 1, tato příloha však fakticky žádnou strategii nestavoví. 2. Vymezení investiční strategie v příloze 1 (rozdělení aktiv podle typu investičních nástrojů) je chybné, neboť výslovně vylučuje z portfolia akcie a podílové listy, zároveň však připouští, aby s nimi na účet zákazníka bylo obchodováno (poznámka pod tabulkou). Takové vymezení nedává smysl. Podivné je také uvedení „dlužných cenných papírů“, což není pojem používaný v investičních službách, ale název rozvahového účtu 065, tedy pojem účetní. 3. Dané vymezení „investiční strategie“ je bez jakéhokoliv obsahu, z obchodování nevylučuje nic. Rizikovost obchodování není tedy nijak omezena. Přitom pro bezpečné investování peněz je omezení rizika naprosto zásadní. Běžná bývají omezení např. na veřejně obchodovatelné cenné papíry, na cenné papíry s vysokou likviditou, na státní dluhopisy (často s vymezením, kterých zemí se to týká) apod. 4. Smlouva nezajišťuje, aby MČ při ukončení smlouvy získala zpět majetek v peněžní formě. Naopak smlouva výslovně stanoví, že při ukončení smlouvy je obchodník povinen převést zákazníkovi pouze volné peněžní prostředky. Nakoupené cenné papíry zůstávají v majetku MČ, a to bez ohledu na jejich cenu (čl. VI, odst. 5 smlouvy).

Závěrem lze jen konstatovat, že smlouva sjednává vysoce rizikový typ investice, a tedy zjevně nevhodný po uložení veřejných peněz.

„Uzavření takto rizikové smlouvy vyvolává pochopitelně řadu otázek a pochybností, a to tím spíše, že suma investice činila 207 milionů korun. Ať už byla výše uvedená rizika ze strany tehdy (a dodnes) vládnoucí ODS nerozpoznána nebo ignorována, je to na pováženou,“ dodává k tomu Václav Hrdlička, předseda zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13.