Program pro volební období 2018 - 2022


Stop neúměrnému zahušťování zástavby

V posledních letech jsme na Praze 13 svědky nemilosrdného zahušťování zástavby, které v mnoha směrech prokazatelně snižuje kvalitu každodenního života obyvatel. S novou zástavbou přímo úměrně roste počet obyvatel, aut a znečištění a na druhé straně se snižuje kapacita školských zařízení, parků a dalších relaxačních ploch. Dokladem vážnosti situace jsou mimo jiné výsledky radničních průzkumů z posledních tří let, kde sami lidé ze třináctky označují zahušťování zástavby jako hlavní problém naší městské části. O to více nepochopitelný je pro nás přístup stávajícího vedení radnice, které se vehementně brání sdílení informací a zapojení občanů do rozvoje vlastní městské části. Paradoxem je, že svoji pasivitu s odkazem na „soukromé vlastnictví” alibisticky vysvětlují i ti samí radní, kteří v minulosti pro odprodej těchto pozemků hlasovali. Ne všechny pozemky jsou ale soukromé. A ne všechny soukromé pozemky musí být zastavitelné. No a konečně ne každý stavební záměr musí mít velkou výšku a malý přínos pro lokalitu.

Václav Hrdlička
Mgr. Václav Hrdlička, DiS.
1

Podúkoly:

Otevřená radnice – už žádné změny za Vašimi zády

Chceme zásadním způsobem zvýšit kvalitu informování občanů o dění na radnici a posílit jejich podíl na rozhodování o dalším rozvoji Prahy 13. Odmítáme zavedenou praxi, kdy zásadní změny v naší městské části probíhají bez zapojení obyvatel a občanských spolků (typicky např. smlouvy s developery, rekonstrukce Centrálního parku atp.). Budeme prosazovat aktivní sdílení objektivních informací, aby se lidé o důležitých věcech nedozvídali pokoutně, mohli se informovaně rozhodovat a měli možnost lépe hlídat své radní a zastupitele. Prostor pro pozitivní změny je v této oblasti obrovský, což jen dokládá anticena Zavřeno, kterou si radnice v tomto volebním období vysloužila.

bc. Jiří Koudelka
2

Podúkoly:

Zodpovědné hospodaření

Prosadíme úsporné, účelné a průhledné hospodaření naší městské části. Nezřídka jsme svědky toho, že finance a majetek naší městské části nejsou spravovány s péčí řádného hospodáře, někdy dokonce nesou značné korupční riziko. Prodej a pronájem nemovitostí obálkovou metodou za zavřenými dveřmi. Rozdělování statisíců na kulturu, sport a volný čas bez jasných grantových pravidel. 6 milionů ročně za televizní vysílání s pochybným dosahem. Atd. atd. Víme, co a jak změnit.

Tomáš Murňák
3

Podúkoly:

Životní prostředí, zeleň a čistota

Praha 13 byla vždy pro své množství zeleně ceněna svými obyvateli jako kvalitní místo k životu. Bohužel, nekontrolovaná výstavba nás o tento benefit pomalu ale jistě připravuje. Počet obyvatel od roku 1998 narostl zhruba o 20 % na dnešních cca 62 tisíc. Takový nárůst je už samozřejmě znát a výmluvným dokladem může být například procházka (nejen) Centrálním parkem během slunečného víkendového dne – je evidentní, že zelené relaxační zóny jsou na hranici či spíše za hranicí své kapacity. Rostoucí převaha betonu nad zelení pak navíc ruku v ruce se stále častějšími extrémními teplotami a suchem dělá v letních měsících z Prahy 13 těžko snesitelné místo – je třeba adaptovat budovy i veřejný prostor – zajistit více vodních prvků a ploch, více zastínění. Naší prioritou je proto ochrana stávajících zelených ploch a jejich efektivní správa, ale také zvyšování podílu hodnotné zeleně v naší městské části všemi dostupnými prostředky.

Mgr. Filip Ryant
4

Podúkoly:

Veřejný prostor pro všechny

Veřejný prostor sdílíme všichni, a proto by jeho podoba měla v maximální míře odrážet potřeby a přání napříč věkovými kategoriemi i různé preference ve způsobu trávení volného času. Při tom všem je třeba zachovat určitou rovnováhu, aby výsledná podoba byla harmonická a akceptovaná ideálně všemi, kdo budou daný veřejný prostor sdílet. Klíčovým principem, který bychom proto chtěli v rámci veřejného prostoru prosazovat, je zapojení co nejširší veřejnosti do jeho plánování. Jedná se totiž zpravidla o nemalé finanční prostředky, a tak je potřeba, aby byly investovány smysluplně a zároveň co nejlépe ošetřeny případné “třecí plochy”, které s sebou každý projekt přináší. Na území Prahy 13 je stále řada nepokrytých potřeb a pravděpodobně i Vy máte ve svém okolí nějaké to místo, které by si zasloužilo citlivou kultivaci. Kapitolou samotnou je zřízení veřejného koupaliště, které si lidé ze Třináctky rozhodně zaslouží, ale jehož konečné umístění a podobu je třeba velmi dobře promyslet s ohledem na řadu konsekvencí (počáteční i provozní náklady, navýšení dopravy, vodní hospodaření atp.). Existuje ale také celá řada dalších námětů, které ve svém okolí vidíme nebo od Vás slyšíme, a které stojí přinejmenším za veřejnou diskusi. Mezi jinými např. hygienické zázemí pro Nepomucký rybník, otevření koryta Prokopského potoka, nové relaxační zóny, sportovní a herní prvky, přebalovací pulty v parku, lodičky na rybníce atp.

Mgr. Filip Ryant
5

Podúkoly:

Komunita, sousedství, kulturní život

Naše městská část potřebuje zásadní společenské a kulturní oživení. Za kulturou a zábavou dnes lidé jezdí především do jiných městských částí, v horším případě se pro mnohé stávají jedinými zdroji zábavy nákupní centra a restaurace. I tato zařízení samozřejmě hrají ve společenském životě svoji roli, rozhodně ale nemohou pokrýt potřeby většiny věkových a zájmových skupin. Z našeho pohledu je proto třeba, aby byl kulturní a komunitní život na Třináctce tak pestrý a různorodý, jak pestré a různorodé jsou osobnosti a zájmy lidí, kteří zde žijí. Chceme rozšířit kulturní nabídku jak skrze oživení programové nabídky KD Mlejn a Spolkového domu Stodůlky, tak větší podporou různých akcí, které známe z jiných městských částí (Zažít město jinak, sousedské slavnosti atp.). Oproti dnešku bychom chtěli výrazně více finančně podpořit také kulturní a společenské akce a aktivity místních zájmových spolků, občanských iniciativ i aktivních jednotlivců, protože čím více lidí se do společenského života zapojí, tím více budeme žít spolu a ne jen vedle sebe.

Petr Kolář
6

Podúkoly:

Doprava a bezpečnost

Časy, kdy řidiči na sídlištích Prahy 13 parkovali svá auta u domů podélně, jsou dávno pryč. S nárůstem počtu obyvatel, administrativních budov i celkové ekonomické úrovně společnosti se tzv. “doprava v klidu” stala jedním z nejpalčivějších dopravních problémů dnešní Třináctky. Jedním, ale ne jediným. Dalšími problémy, na jejichž řešení bychom se chtěli zaměřit, je havarijní stav silnic a chodníků. Nemálo míst by si zasloužilo lepší řešení z hlediska dopravní bezpečnosti a prostor pro zlepšení vidíme také v bezbariérovosti pro osoby se sníženou pohyblivostí. Některá řešení jsou v kompetenci naší městské části, ale zpravidla vyžaduje dopravní problematika kooperaci s dalšími subjekty (magistrát, TSK, středočeský kraj). Jsme proto připraveni vytvořit odpovídající tlak a aktivitu směrující k postupnému řešení výše zmíněných nedostatků.

Adam Kopetzký
7

Podúkoly:

Sociální služby a bytová politika

Bez ohledu na to, zda se jedná o seniory, zdravotně postižené, nebo rodiny a mládež, vyžaduje plánování a provozování sociálních služeb vysokou míru odbornosti i dobrou znalost specifických potřeb dané lokality a cílové skupiny. Naštěstí se v této oblasti můžeme opírat o celou řadu odborníků, ať už na příslušných odborech úřadu, tak i mezi zaměstnanci jednotlivých poskytovatelů. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že jediným politickým úkolem je zajistit dostatečný a dlouhodobý tok finančních prostředků, který vytvoří poskytovatelům sociálních služeb stabilní a transparentní prostředí pro jejich činnost. S respektem k výše uvedenému proto budeme realizovat kroky doporučené odborným dokumentem “Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 13”, který jsme si jako městská část nechali zpracovat. Podpora prostřednictvím sociálních služeb musí být z našeho pohledu zaměřena především na začlenění občanů do společnosti a na posílení jejich nezávislosti a kompetencí pro samostatný život.

Jana Horká
8

Podúkoly:

Navrhni úpravu